اخبار داخلی

پروژه 1500 واحدی نهسا

واحد فنی و مهندسی آسمان  توانسته است کلیه نقشه های اجرای قسمت نمای جنوبی پروژه را بعد از تایید مدیریت پروژه محترم به مرحله تولید

بیشتر بدانید