پروفیل لنگه جدید (New Vent profiles)

20765-20766
 
نام پروفیل
وزن (Kg/m)
طرح
مدل 3D
پروفیل لنگه جدید1.476