چرا آلومینیوم زنگ نمیزند؟

1401-09-09 18:31

آیا می دانید چرا آلومینیوم زنگ نمیزند؟ طـی جـنـگ جـهـانی اول و دوم، آلومـینیـوم به مـقـدارقـابـل تـوجـهی تـولیـد و بـه عـنـوان ماده سبـک و مقـاوم در ساخـت هواپـیـمـاهـای جنـگی بکـار گـرفـتـه شـد کـه امـروزه نـیـز ادامـه دارد.
بـعـد از جـنگ جـهـانی کـشـورهـایی هـمچـون کـانـادا و آمریکـا که اکـنون صاحـب صنایع عـظیـمی در زمـیـنه آلـومـینیـوم هستنـد و گستـره عظیمی از این صنعـت را در اختیـار دارنـد  متـوجه اهمیـت کاربـرد آلومـینیوم در سایـر صنایع و از جـملـه ساخـتـمان سازی شـدنـد.

شمش آلومینیوم

چرا آلومینیوم زنگ نمیزند؟

آلـومـینیوم به دلـیل خـواص ویـژه ای کـه دارد و توانـسـتـه پـیـدا کـنـد  بـه عـنـوان یک ماده طـی 50 سال اخـیـر پـیـشرفت چـشمگـیـری داشته و در صنایـع ساختـمانی نویـن روز بـه روز کاربـرد آن در صنعـت ساختمان افزایـش می یابـد.
آلـومـینیـوم اکـستـرود شـده، نـورد شـده و ریـخـتگـی بـرای سـاخـت قـالـب های درب و پـنجره آلومینیومی، سـقـف، سـقـف کـاذب، کـف کـاذب، نـما، یـراق آلات، پـرده دیـواری، سـیـسـتم های حـرارتـی و تهـویـه ای، پـرده، نـرده و حـفاظ، سایـبان، پارتیـشن ها و پانـل ها، ساختـمان های پیـش سـاخـته و داربـسـت ها اسـتـفـاده روز افـزونی دارد.

الف) سـبـکی وانـعـطاف پـذیـری:

آلـومـینیـوم فـلزی است بـا وزنـی حـدود یک سـوم وزن فـولاد، این قابـلیـت بـه همـراه انعـطاف پـذیـری بـسیار بالا هر دو ایـن فـلـز را منحصر بـه فرد کـرده است. ایـن خـواص عـلاوه بـر آنکه بار استاتـیکـی سـاخـتمان را کــاهــش چـشـمگیری مـی دهـد، (بـخصـوص نـما در و پـنجـره آلومینیوم) در هنگام خطـرات طبـیعی از جـمله زلـزلـه کـارکـرد خـود را نـشـان می دهـد.

پروفیل های آلومینیوم مقاوم در برابر زنگ زدگی

ب) نـسـبـت اسـتحکـام بـه وزن :

چـگـالـی آلـومـینیـوم 2/7 گـرم بـر سانـتـی مـتر مکعــب یـعـنی حـدود یک ســوم چـگـالـی فـولاد مـی باشد. قــدرت آلـومـینیـوم را با استـفاده از شکـل های پروفـیلی خاص وعمـلیات حرارتی می تـوان بـسیار بالا برد و تا 15 راکـول رسانـد.

ایـن مـیزان از سختی فـلز آهـن (2/7 ) راکـول نـیز بـیشتر است. ایـن چگـالی پایـین باعـث می شـود هـزیـنه هـای حـمـل و نـقـل و جـابجـائـی محـصـولات آلومـینـیومی ارزانـتـر و آسانـتـر شـود و اغـلب مصنـوعـات آنـرا مـی تـوان با دسـت جـابجـا کـرد و احـتیـاجـی بـه جـرثـقــیل و بـالا بـر و غـیـره نـدارد لـذا نـصـب آنـهـا نـیـز بـسیـار سـریـع، دقـیـق و ارزان می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره انواع پنجره های دوجداره لولایی و کشویی اینجا کلیک کنید.

ج_دمـای ذوب نسـبـتا بـالا :

آلومـینیـوم در 1100 درجـه فارنـهـایـت ذوب مـی شـود و در زمـره مـواد غیــره مـشـتعـل مــی بـاشـد. زیـرا کـه آلومـینیـوم نـمـی سـوزد و قـابـل اشـتعـال نـیسـت.
در آتـش سـوزی بـزرگ تـا رسـیـدن بـه 1200درجـه فـارنهـایـت زمـان زیـادی مـی طـلبـد و ایـن امـر بـاعـث مـی شـود مـیـزان بـسـیاری از انـرژی آتـش را جـذب کـنـد. سـقـف هـا ی صـنعـتـی و دیـوارهـای خـارجـی سـاخـتـه شـده از پـانـل هـای نـازک آلومـینیـوم طــوری طـراحی مـی شـوند کـه در یک آتـش سـوزی بـزرگ ذوب شـوند در نتـیجه سـاختمـان بـاز شـده، گـرما و دود آزاد شـده و اجازه خـروج می یابـند و در نـتیجه دستـرسی جهـت اطـفاء حـریـق آسانـتر شـده و دمـای اعـمال شـده بـه ساخـتار کـم مـی شـود و سـازه اصلی سالـم باقـی می ماند.

نکـته مـهم ایـن اسـت کـه آلومـینیـوم در حـین گـرم شـدن و حـتی ذوب شـدن و نـسـبـت به پـنجره هـای چـوبـی و یـا (UPVC) از کیفـیت بـسیار بالاتری برخـوردار اسـت. هیـچ گـونه گـاز و دود خـطـرنـاک وسـمـی تـولـید نـمـی کـنـد.

د)دوام فیـزیکی وشـیمیائی :

آلومـینـیوم  2/23 بـرابـر سخت تر ازیو پی وی سی  7/2 برابر سـخـت تـر از چـوب است. لذا در و پنجره و سـازه های آلومـینیـومی در بـرابـر سائیده شدن و تنش ناشـی از تحـرک ساخـتـمان مـشکـلی از خـود نـشان نـداده و در برابر بارهای اعـمالی تغـیـیر شکـل نمـی دهـد. بر خـلاف اکـثر مصالـح سـاخـتمانـی آلومـینیـوم از عـمری طـولانی و نامحـدود بـرخـوردار اسـت.

آلومینیـوم نصـب شـده در گـنبـد کـلیـسای روم نـزدیک به دو قـرن اسـت که هـیچ تغـیـیری نکـرده اسـت. آلومـینیـوم رطوبت را جـذب نـمـی کـند،مــتـورم نمـی شـود،تـرک نمـی خـورد،زنگ نمـی زنـد و شکـافـته و پاره نمی شـود. منـقـبض نمی شـود و قـابل فـساد نیـسـت و در مقـابـل اشعـۀ مـاوراء بـنـفـش بـه هـیچ گـونه پـوشـش نـیاز نـدارد.

آلـیاژهای آلومـینیـوم مـحـدود بوده وحـاوی عـناصر مثل مـنگنـز،مـنیـزیـوم و سـیلـیسـیم می باشـد.اکـسیـد طبیـعی کـه هـمـواره در سـطح آلومـینیـوم وجـود دارد مانع و سـد بـزرگـی در بـرابـر انواع مـواد خـورنـده هـا محـسـوب مـی شود. لایـه اکـسیـد تشکـیل شـده ،نازک ،مسـتحکم و غـیر متخـلخـل اسـت و نـقـش پـوشـش را بازی می کـند.

برای اطلاعات درباره پنجره های کشویی آلومینیوم اینجا کلیک کنید

چرا آلومینیوم زنگ نمیزند؟

مـواد آلوده کـننـده ای مثـل آمـونیـوم، منو اکـسید کـربن و دی اکـسید کـربن تقـریباً تأثیری بر آلـومـینیـوم نـدارنـد. هـمچـنـیـن تأثـیر کـمی که کـلرید سـدیم و سـایر نـمک ها بـر آلـومـینیـوم دارد باعـث استـفاده ایـن فـلز در سـازه هاـی دریائی و مـناطق سـاحـلی گــشـتـه اسـت. بـهتـریـن مـواد جـلـوگـیـری کـنـنـده از نـفـوذ رطـوبـت یا آلـومـینیـومـی هــسـتـنـد (مـثل فـویل) یا با تـرکـیباتـی از ورق هـای آلـومـینیـومـی لـمیـنـیـت و چـسبانـده شـده انـد :

آلـومـینیـوم فـلـزی اسـت کـه آنـادایـز مـی شـود، یـعـنی بـه عـنـوان آنـد قـرار گـرفـتـه و بـا اعـمـال جـریـان الـکـتـریکـی، یـک لایـه اکـسیـد بـر سـطـح آن ایـجـاد مـی کـنـد کـه ضخـامـت ایـن لایـه بـیـشـتـر از لایـه اکـسیـد طـبـیعـی اسـت و در ضـمـن بـه آلـومـینیـوم قـابـلیـت رنگ پـذیـری بـسیـار بـالائـی مـی دهـد.
تـنـوع بـی نـظیـر رنگـی بـه هـمـراه قـابـلیـت شـسـتـشـوی بــسیـار آسـان و در نـتیجـه تـمـیـزی دائـم و نـگهـداری آسـان آن، از نـتایـج ایـن خـواص فـیـزیکـی و شـیمـیائـی آلـومـینیـوم مـی بـاشـد.

 پنجره ترمال بریک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *